Tel.053-525746    กดหมายเลขภายใน

คณิตศาสตร์       123  ครูวิวาห์พร  นามธง
ภาษาไทย  141  ครูพิณพร จันตารี
วิทยาศาสตร์  121  ครูวิฑูรย์  สุธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  116  ครูจิราวรรณ ม่วงจันทร์
ศิลปะ  142  ครูสุภารัตน์  วังพฤกณ์
สุขศึกษาและพลศึกษา  140  ครูกมลศิษย์ ชลมนัสสรณ์
ภาษาต่างประเทศ  117  ครูจักริน อินทนนท์
คอมพิวเตอร์  126  ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล
แนะแนว  151  ครูสาคร โมลาดุก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  117  ครูวรณัน  พรหมช่วย
ห้องสมุด  112  ครูธนาพร วงศ์วาน